slovo do pranice
Realizátor: Verbarium, z. s., spolek pro živé slovo
Lektor: Jan Nepomuk Piskač: lektor rétoriky, tvůrčího psaní, uměleckého přednesu a výrazového zpěvu
Cílová skupina: 9. třída ZŠ nebo žáci SŠ
Žákovský tým: žáci ZŠ Otokara Březiny
Časová dotace: jednou za 3 týdny 3-6 vyučovacích hodin v období září 2021 – duben 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: český jazyk a literatura, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský), výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
Zvýšit SEBEVĚDOMÍ účastníků v oblasti jejich primárních výrazových prostředků. Ideálně být si VĚDOM SEBE jako občana, jehož hlas má váhu, a to doslova, totiž za podmínky, že mu člověk umí dát zaznít s patřičnou naléhavostí a s přesahem (duchovním i prostorovým).

Klíčová slova:
aktivní občanství, participace, veřejná interakce a konfrontace, odpovědnost, provokace, moderace, rozprava, veřejný prostor, zdravý hlasový projev, artikulace, gesto, jednání, přednes, autorský text, představivost, paměť, naslouchání, postřeh, všímání, rytmus, tempo, pauza

Anotace: Dílna Slovo do pranice usiluje vybavit účastníky výrazovými prostředky, které jim usnadní vstoupit do otevřené veřejné interakce a konfrontace naplno a nahlas, a to doslova. Jedná se o tříbení základních psychofyzických (psychosomatických) dovedností prostřednictvím práce na formě i obsahu artikulovaného hlasového a řečového projevu a fyzického vystupování na veřejnosti, na jeho průraznosti či vznešeně řečeno apelativnosti. Jde o výchovu k hlasu, k řeči, k individuálnímu autorskému výrazu a projevu. Včetně umění provokace, která se netoliko vystavuje na odiv, nýbrž vystavuje se riziku obdobně výrazné reakce z druhé strany.

Slovo do pranice kombinuje partnerský přístup ke studentům, pokud jde o jejich vlastní iniciativu a přínos konkrétního individuálního obsahu, s drezurou ze strany lektora v oblasti tréninku formálních (hlasových, řečových, pohybových) technik vhodných k dosažení samostatného, autorského sdělení.
Formálním cílem i prostředkem k dosažení výše uvedených prioritních záměrů mají být aktivní, fyzické invaze do veřejného prostoru s minimální technickou výbavou, např. za pomoci megafonu, jistěže s předchozí přípravou, zcela v duchu zákonitostí improvizace, vyjádřených úslovím: Náhoda přeje připraveným. Kýženým benefitem veřejných invazí má být získání pozornosti okolí k tématu, vyvolání reakce, rozvíření diskuse a NENÁSILNÉ konfrontace.

Tematicky a žánrově půjde v tréninku o práci na látkách literárního i užitkového, odborného či rovnou politického původu a zaměření, o dramatické formy vyjádření. Půjde o pokusy formulovat téma sám za sebe, autorským textem či proslovem, anebo si osvojit, přizpůsobit, přetvořit hotovou partituru cizího autora.

Zjednodušenou inspirací budiž půdorys sokratovského tržiště idejí a prostředí tržnice jako takové, jarmarku, kolbiště vyvolavačů přitahujících zákazníky ke svému zboží. Konkrétní analogické inspirace vizme např. v tzv. neviditelném divadle podle A. Boala, ve formátech jako divadlo fórum, případně v tradici gymnaziální recese, včetně poetiky převleků a fiktivních (simulovaných) situací, anket, případně falešných reklamních kampaní (typově blízkých kamufláži z inscenovaného dokumentu Český sen).
Vhodným průvodním elementem dílny bude její průběžná audiovizuální dokumentace, zvláště ve finální fázi veřejných invazí, jaká poslouží také pro účely závěrečných výstupů na souhrnné výstavě projektu Jihlava mi není fu©k!

Prostor pro práci:
Běžné prostory školy, veřejný prostor, případně divadlo.

Výstupy programu:
Živé invaze do veřejného prostoru samy o sobě.
Tytéž invaze souhrnně či výběrově zdokumentované (fotograficky, filmově, zvukově).
Soubor autorských i osvojených textů či slovních útvarů zapojených do práce v dílně.
Eventuální písemné reflexe zhodnocující individuální přínos dílny z pera účastníků.
Aktivní účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night k celému projektu Jihlava mi není fu©k.