O projektu - FAQ

Obecný rámec projektu „Město jako prostor pro kreativní učení“

Od září 2021 startuje sedm vzdělávacích programů, kde žákovské týmy spolu s umělci řeší otázku Jihlava mi není fu©k! Programy zakončí na jaře 2022 výstava a prezentace na žákovské Pecha Kucha Night. Společně se ptáme: Můžeme ovlivnit, jak Jihlava vypadá a jak se tady žije? Máme budoucnost města nechat na politicích anebo ji můžeme ovlivnit i my sami? Můžou se zapojit mladí lidé, nebo musí počkat do 18cti, protože nikdo nebere děti vážně? A chtějí vůbec něco změnit?

Cílem projektu je prokázat, že mladí lidé dokážou zpracovat reálná témata města, kompetentně je reflektovat a sebevědomě je prezentovat tak, aby zasáhly “svět dospělých” a mohli se stát jejich partnery pro diskusi (tzn. dospělí považují jejich pohled za přínosný).

V projektu nebudeme žákům nutit ideologie ani jednostranná řešení, povedeme žáky k tomu, aby si dokázali vytvořit své názory, vyhledávali relevantní informace, kriticky je vyhodnotili a konfrontovali se s pohledem ostatních. V ideálním případě budou žáci hledat odpovědná řešení a ověřovat si, zda je jejich hlas ve společnosti slyšet.

Nevyznám se v jednotlivých názvech a heslech projektu, můžete je vysvětlit?

Jihlava mi není fu©k! je název kampaně, kterou komunikujeme směrem k veřejnosti

Město jako prostor pro kreativní učení je oficiální název projektu

S odvahou je základní motto programu Active Citizens Fund 

Kdo za projektem stojí?

Jihlava vzdělává kulturou – je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a školskými zařízeními a municipalitou na rozvoji vzdělávání ve městě, která funguje od roku 2017. https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/

KVAS z. s. – je iniciátorem projektu a příjemcem nadačního příspěvku.  Nese odpovědnost za realizaci projektu.

Centrum dokumentárního filmu, DOC.DREAM services s.r.o. – je oficiální partner projektu a garant mediální výchovy. Podílí se na realizaci zajištěním Žákovské a studentské televize.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy – je oficiální partner projektu, který nastavuje a zpracovává evaluaci projektu především v otázkách Akčních kompetencí.

Platforma pro kreativní učení uMĚNÍM – je oficiální partner projektu, který supervizuje kreativní učení a participaci dětí, zprostředkovává kontakt s mnoha dalšími kulturními organizacemi pro sdílení know-how. KVAS je zakládajícím členem platformy.

Kdo projekt financuje?

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

Program kofinancuje Statutární město Jihlava
Ministerstvo kultury české republiky v rámci dotačního titulu Kulturní aktivity

Pro dofinancování projektu hledáme sponzory a donory. Děkujeme donorům Radku Hoškovi, MUDr. Zdeňku Faltusovi

Proč kreativní učení?

Ve spolupráci s učiteli programy realizují místní umělci a kulturní aktéři, jsou to zapálení lidé, kteří mají skvělé nápady, jsou ochotni riskovat a vystoupit z vlastní komfortní zóny. V umění je naprosto přirozené neustále věci zpochybňovat, klást si otázky, hledat nová řešení, tázat se po motivaci všech zúčastněných a pracovat s radostí, nadšením a zaujetím. Tento způsob kreativní práce už dlouhodobě v českém vzdělávacím systému chybí. Netvrdíme, že v Česku nejsou školy a učitelé, kteří by nedokázali děti vtáhnout do objevování, zkoumání a nevyužívali přirozené dětské zvídavosti. Bohužel jsou tihle skvělí pedagogové výjimkou. O přínosech kreativních programů svědčí také zpětná vazba od učitelů: „Děti se každé pondělí těšily do školy, protože v ten den probíhal program.“ nebo že „Žáci pracovali na projektu i po vyučování, protože jim záleželo na kvalitním dokončení svojí práce.“

Proč aktivní občanství?

Aktivisté jsou převážně vnímáni jako rebelové, bohužel už málokdy jako hrdinové, kteří jednají z popudu odpovědnosti za nějakou situaci, jejichž osobní angažovanost je poháněna touhou posouvat věci k lepšímu, hledat nová řešení, nebo z potřeby vyjádření soucitu s ostatními apod.

Vzdorovat nějakému systému, zpochybňovat určitý řád a pořádek, vyžaduje zdravé sebevědomí a odvahu. V našem projektu pracujeme s dětmi základních a středních škol. Pro tuhle cílovou skupinu je velice náročné se vymanit z obrazu poslušného žáka, který od dětí očekává prakticky celá společnost. Bohužel většina našich dětí je vedena především k tomu, aby co nejlépe zapadly do společnosti, a to nejen ve škole, ale také skrze očekávání svých rodičů. Například z nedávného průzkumu ohledně mínění české společnosti na vývoj kolem stávek Fridays for Future vyplynulo, že si sice skoro 90 % lidí v ČR si myslí, že je důležité, aby se mladí lidé zajímali o problematiku životního prostředí a změn klimatu ovšem přes 70 % dotázaných nesouhlasí s tím, že stávkovat za klima je natolik důležité, aby kvůli tomu mladí lidé vynechávali školní vyučování. 

Chceme děti podporovat v tom, aby se nebály k aktivnímu občanství přihlásit a současně za své činy a názory přebíraly odpovědnost a dokázaly v co největší míře dohlédnout důsledky svého jednání nebo naopak pasivity.

Proč participace dětí?

Chceme poukázat na to, že děti a mladí lidé dokážou nastavit zrcadlo celé společnosti. Chceme upozornit na to, že přizvat děti ke smysluplné debatě je pro všechny z dlouhodobého hlediska výhodné. Svět, do kterého se školáci ráno probouzí, je každým dnem jiný, nikdo nedokáže předpovědět, jak bude svět vypadat, až se z těchto studentů stanou voliči, zaměstnanci, podnikatelé a rodiče. Nemůžeme si nadále za zdmi školní budovy hrát na akademický svět vědních oborů, který je třeba dětem předat. Musíme s dětmi otevírat otázky, na které neznáme jednoznačné odpovědi a pakliže žáci vyjádří svůj názor nemůžeme ho vystavovat jen na chodbách škol a prezentovat na vánočních besídkách. Děti, které za pár let vyrostou, budou potřebovat kritickým okem vyhodnotit nepřeberné množství informací tak, aby se na základě nich dokázaly rozhodovat. Jestliže se naše děti nenaučí domluvit, naslouchat ostatním, zaujmout vlastní názor a obhájit ho, tak nedokážou bez konfliktu přežít ve stále více diferencované a nestabilní společnosti.

Smyslem projektu je dětem a mladým lidem nabídnout takovou podporu a podmínky, aby se jejich názory dostaly k uším široké veřejnosti.

Je vhodné v názvu vzdělávacího projektu používat vulgární výraz? 

Především mezi mladými lidmi jsou vulgární výrazy součástí každodenního slovníku. Nechceme se rozhodně této cílové skupině podbízet, ale také si nemyslíme, že jsou vulgarismy tabu a platí pro ně nekompromisní zákaz. Většina lidí občas sprostá slova použije, proto se nemůžeme tvářit, že neexistují, ale můžeme s žáky vědomě vyhodnocovat míru a adekvátnost situace pro jejich užívání. V případě Jihlava mi není fu©k! podle nás, funguje mnohoznačnost názvu. Fuk – není mi to jedno, anglické fuck – kašlu na to, a značka copyright © ztělesňuje také témata z mediální výchovy, která je součástí projektu. Současně jsme chtěli názvem kampaně občany Jihlavy trochu vyburcovat a provokovat. Mladých lidí se chceme otevřeně zeptat, zda je jejich město zajímá, nebo se těší až půjdou studovat do Prahy nebo do Brna. Na stole je otázka: Je pro mě Jihlava důležitá, dělám něco pro to, aby se tady žilo lépe, nebo je mi to fuk?

Neměly by se děti raději učit?

V Jihlava vzdělává kulturou řešíme návaznost kulturně-vzdělávacích programů na rámcové vzdělávací programy, a to jak na samotné učivo, tak na klíčové kompetence. Jednodušeji řečeno, usilujeme o to, aby spolupráci s kulturními aktéry školy nevyužívaly jen k odpočinku, zábavě nebo jako nějaké zpestření, ale jako učení. Programy probíhají v běžných vyučovacích předmětech, naplňují jejich vzdělávací obsah. Navíc informace a dovednosti, které žáci během programů získávají jsou navázány na zážitky a řešení reálných situací. Žáci například sestavují rozpočet, kterým opravdu používají, píšou články do médií, které jsou následně vydány, zjišťují informace, které slouží pro divadelní představení apod. 

Přidanou hodnotou těchto programů je navíc to, že pracujeme s vnitřní motivací žáků. Během práce dostanou žáci přirozenou zpětnou vazbu – buď se práce daří nebo nedaří.

Z pilotních programů máme na toto téma zpracovanou zpětnou vazbu od učitelů i žáků.

Jaké nároky klade projekt na školu a na učitele?

Na jaře 2021 si může škola vyzkoušet takzvané startovací programy. Bude to pro učitele a děti taková ochutnávka metod a způsobů práce, se kterými kulturní aktér pracuje. Na základě těchto „námluv“ se mohou všechny zúčastněné strany (kulturní aktéři, učitel, žáci) rozhodnout, zda tento program chtějí společně v příštím roce realizovat. V následujícím plánovacím setkání bude potřeba vykomunikovat praktické záležitosti proto, aby s programem škola počítala a případně upravila rozvrh na další školní rok 2021/2022. Časově můžeme programy přizpůsobit školám podle jejich preferencí. Předpokládáme, že některé škole budou vyhovovat spíš intenzivní projektové dny a jinde se domluví například dva pedagogové, spojí hodiny přírodopisu, občanské a výtvarné výchovy a programu budou vyhrazeny každé úterý čtyři vyučovací hodiny. 

Celý projekt provází také evaluace, což bývá pro učitele většinou strašák. Nechceme, aby učitelé trávili čas vyplňováním dotazníků. Evaluaci mám nastavenou tak, aby měla přínos i pro samotné učitele. Účastí v projektu na sebe škola ani učitel nepřebírá žádnou administrativu.

Jaké výhody projekt pro školu a učitele přináší?

Učitel bude mít příležitost zažít práci v tandemu s umělcem. Kulturní aktéři jsou často inspirativní lidé, kteří vnesou do výuky novou energii. Učitel bude mít možnost některé hodiny věnovat pozorování, reflektovat kreativní metody a nebo sledovat své žáky v jiném světle a v nových situacích. Tvůrčí proces často nastartuje žáky, kteří mají v běžných hodinách problémy, díky jiným způsobům práce mají i tyto děti šanci zažít úspěch. Nepopiratelný je také přínos našich programů na celkovou atmosféru ve třídních kolektivech. Žáci často spolupracují v menších týmech, učíme je, aby se dokázali nekonfliktním způsobem domluvit a vnímali jak svoje silné stránky, tak i svých spolužáků.

Jak se může škola do projektu přihlásit?

Projekt je určen především žákům ze základních a částečně středních škol na území města Jihlavy. Do projektu se mohou výjimečně zapojit i děti sdružené v nějaké neformální nebo zájmové skupině. Pakliže vy, nebo vaše děti patří do této cílové skupiny, tak stačí napsat koordinátorce projektu Zuzaně Demlové – zuzrez@gmail.com

Nebude dětem podsouván jednostranný pohled na svět? Nebudou děti dokonce zneužity k tomu, aby tlumočily zkreslenou realitu?

Nechceme, aby si žáci hráli na svět dospělých a stali se z nich dětští aktivisté, politici nebo novináři. Nabízíme třídním týmům metody a způsoby práce určené k tomu, aby dokázaly určité téma prozkoumat, orientovaly se v něm a viděly ho z různých úhlů pohledu a následně ho dokázaly zprostředkovat veřejnosti. Chceme děti a mladé lidi připravit na situace, kdy jejich výpovědi bude někdo hejtovat a veřejně komentovat. Naším cílem není děti přesvědčovat o tom, co je správné, nebo je nutit do nějakých vykonstruovaných situací a rolí, se kterými by se samy neztotožňovaly. Jsme připraveni i na situaci, kdy nám mladí lidé řeknou, že jim jsou témata Jihlavy opravdu fuk. Důležité je, aby si tyto svoje postoje uvědomili samotní žáci a dokázali je obhájit před sebou a před ostatními.

Jak chcete zajistit, aby se děti dokázaly v tématech orientovat a kriticky je vyhodnotit?

Žáci v programu získají co největší podporu při dohledávání informací, budou je třídit, vyhodnocovat, ověřovat apod. Současně je nám jasné, že náctiletí nemohou obstát v čistě odborné diskusi, tak jak to úplně stejně nedokáže většina dospělých. Nechceme z dětí dělat odborníky a specialisty. Přesto nemůžeme čekat na nějaké potom, přistupovat k dětem jako k nádobě, kterou je nejdříve potřeba naplnit a odbýt je slovy: „Až budeš velký tak poznáš sám!“ Svět je stále složitější, děti jsou součástí mediálního světa, jsou přímými konzumenty zboží, často přímo na ně míří reklamní sdělení. Dnes jsou už i děti samotné spolutvůrci online prostředí minimálně tím, že šíří mediální obsah. Proto je naprosto zásadní s dětmi otevřeně probírat jak nástrahy, tak vlastní odpovědnost, v tématech informačního zahlcení a dezinformací.

Součástí projektu je evaluace, jak budete projekt vyhodnocovat?

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci druhého stupně ZŠ, proto evaluaci směřujeme na posun akčních kompetencí těchto žáků a sledujeme jejich postoje k mediálním sdělením, které budou využívat jako zdroj informací, ale i spoluvytvářet. Akčními kompetencemi, na jejichž rozvoj je projekt zaměřen, myslíme schopnosti a dovednosti, jež u žáků podporují jejich sebepojetí jako “někoho, kdo dokáže provést změnu” ve veřejné sféře. Jedná se o schopnosti osobitě, iniciativně a zodpovědně přijímat společenské a environmentální výzvy a realizovat samostatně vytyčené cíle. Vývoj znalostí a postojů v těchto oblastech vyhodnotíme na základě monitorování cílové skupiny na za začátku a na konci projektu.

Současně nás také zajímá dosah projektu mezi širokou veřejnost, protože smyslem projektu je dát dětem a mladým lidem možnost vyjádřit se k veřejným věcem takovým způsobem, aby byl jejich hlas slyšet i mimo budovu školy. Budeme sledovat návštěvnost online komunikačních kanálů projektu především žákovské online televize a také veřejných akcí jako je žákovská Pecha Kucha a výstava.