O studentské televizi

Realizátor: CDF (DOC.DREAM services s.r.o)
Lektor: Šimon Bauer: lektor, Centrum dokumentárního filmu
Lucie Petříková: lektorka, Centrum dokumentárního filmu
Eva Piňosová: lektorka, koordinátorka, Centrum dokumentárního filmu
Externí lektor: profesionál z oboru televizní a rozhlasové publicistiky a zpravodajství
Externí lektor: filmový profesionál-dokumentarista
Cílová skupina: žáci SŠ a 9. ročník ZŠ (12 – 17 let)

Žákovský tým: Soukromé gymnázium AD FONTES
Časová dotace: 120 min jednou za týden v období září 2021 – červen 2022
Vzdělávací oblasti a kompetence z RVP: Mediální výchova, výchova k občanství, umění a kultura, výchova demokratického občana,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské

Cíl programu:
je studentům poskytnout základní teoretickou i praktickou průpravu ve dvou oblastech – v oblasti mediální gramotnosti a audiovizuální výchovy a v oblasti aktivního využívání občanských kompetencí v moderní demokratické společnosti. Kurz představí audiovizuální média, jako jeden z důležitých prostředků komunikace, který účinně doplňuje a rozvíjí demokratickou společnost, iniciuje otevřenou diskusi, zapojuje vrstevníky, podporuje informovanost společnosti i její nástroje ke kritickému vyhodnocování audiovizuálního obsahu

Klíčová slova:
TEORETICKÉ LEKCE: argumentace, zpravodajství, publicistika, rešerše, žurnalistika, esej, dokumentární film, kompozice audiovizuálního díla, mediální, filmová a audiovizuální výchova, konstrukce odůvodněného kritického přístupu, kreativita v řešení úkolů, etický přístup ve světě médií, prevence dezinformačních kampaní.


PRAKTICKÉ DÍLNY: ​základy ovládání audiovizuální techniky, práce s kamerou v terénu, produkce a postprodukce zpravodajského a publicistického obsahu, ovládání střihového programu, zvuková, postprodukce, pravidla klasické kompozice a základy tradiční střihové skladby, základní principy pro zpracování audiovizuálního díla

Anotace: Studentská televize je kurzem, který studenty zapojí svérázným způsobem do velkého projektu více škol Jihlava mi není fu(c)k. Tento projekt se zabývá hledáním a zkoumáním témat, osob a vzorů, které reprezentují moderní občanskou společnost s důrazem na aktivitu a iniciativu jejích členů – občanů zejména na Jihlavsku. Cílem je předat mladé generaci energii, prostředky a poznání, jak může participovat na veřejném životě, usilovat o zlepšení životní úrovně, vynášet témata, o kterých soudí, že je třeba je řešit, jak oslovovat své vrstevníky a v diskusi vysvětlovat své postoje tváří v tvář kritice odpůrců i zástupců územně právních organizací.
Studentská televize zapojí studenty do projektu tvůrčím způsobem, v němž zároveň projdou základy mediální a audiovizuální výchovy a naučí se praktickým dovednostem.
Studenti jsou součástí malých zpravodajsko-publicistických televizních týmů postavených na jejich vzájemné spolupráci a jejich úkolem je ve spolupráci s lektory vytvořit tři zpravodajská videa respektující tradiční zpravodajské hodnoty a jedno publicistické video, v němž se pokouší kriticky shrnout všechny informace k danému problému, které během kurzu Studentské televize načerpali. Cílem je, aby videa informovala především jejich vrstevníky a v optimálním případě zaujala i širokou veřejnost. Na závěr celého projektu mají možnost také sestříhat a dotočit vlastní kritickou reflexi kurzu, kterým právě prošli.

Tematicky se reportážní, zpravodajské týmy zaměřují na témata, která zpracovávají jejich vrstevníci na ostatních školách v rámci projektu Jihlava mi není fu(c)k, případně si mohou některá témata zvolit studenti sami. V průběhu kurzu pak každý tým prochází tvůrčím procesem, v němž jednotliví členové štábů spolupracují především ve 3 oblastech:

Rešerše, scénáře a komentáře:
Daná témata studenti pečlivě zkoumají a rešeršují, čímž zjišťují, jaké názory na dané téma panují a jaké reprezentanty jednotlivých názorových skupin je možné vyhledat, kontaktovat a vyzpovídat. Z dostupných informačních zdrojů se studenti pokouší téma “načíst”, pochopit jej a přemýšlet, jak nejlépe téma ilustrovat obrazem.
Ke každému zpravodajskému videu studenti sepisují krátký komentář, který diváky provede zprávou. K publicistickému videu naopak studenti vytváří esej, v níž se snaží akcentovat svůj vlastní postoj a podložit jej argumenty.
Na základě těchto textů si pak každá skupina vytváří stručný bodový scénář.

Plánování a realizace natáčení:
Natáčení se plánuje v závislosti na tom, jak si studenti sestavují základní texty. Klíčovým úkolem přitom je najít obraz, zvuk či vyjádření, které jejich zprávu dobře a dostatečně ilustrují a divákům usnadní pochopení. Zásadní otázkou, kterou dále studenti řeší je, kde a jak tyto prvky audiovizuálního zpravodajství v Jihlavě a přilehlém okolí zajistit. Do krátkého bodového scénáře si pak studenti doplňují lokace a případně lidi, jejichž vyjádření hodlají zachytit na kameru.
Podle stanoveného scénáře se pak studenti vydávají do terénu natáčet (“nabírat”) materiál. Zde se učí rozvrhnout si práci podle časových možností účinkujících, svých vlastních možností a podle toho, co mohou natočit kdykoliv.
Jakmile mají studenti sběr materiálu rozvržený, vydávají se natočit požadovaný materiál.

Střih:
V této fázi musí studenti znovu vyhodnotit svou informační základnu, pořízené video i audio materiál a svůj plánovaný scénář. Čeká je totiž pečlivé třídění materiálu a rozvažování, jak jej seskládat do smysluplné zprávy a publicistické reportáže.
Následně v profesionálním střihovém programu Davinci Resolve skládají svá videa dohromady a pod vedením zkušeného lektora z praxe se zaměří na to, jakým způsobem vypustit nebo naopak dodat do videí svůj kritický akcent a osobní názor, či naopak jak nejlépe vytvořit strohé a nezabarvené zpravodajské video.

Prostor pro práci:
Zázemí prostor CDF (v kině Dukla) a školy. Natáčení v terénu ve městě Jihlava

Výstupy programu:
Výstupy mohou být upraveny v závislosti na průběhu kurzu, zvolených tématech a jejich realizovatelnosti. Každá skupina – každý tým v průběhu kurzu vytvoří:

  • Tři krátká zpravodajská videa, která informují o různých stránkách sledovaného tématu.

  • Jedna krátká publicistická reportáž, v níž studenti esejisticky zhodnotí sledované téma.

Společně dohromady pak všechny týmy sestaví:

  • Krátké společné video všech skupin kriticky reflektující průběh skupin.

Aktivní účast na závěrečné výstavě a Pecha Kucha Night k celému projektu Jihlava mi není fu(c)k.